مجوزها

افتخارات کسب شده:

  کسب عنوان کارفرمای نمونه استان فارس در سال ۱۳۹۳

– واحد منتخب تولید حلوا مسقطی لاری در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از اداره نظارت بر مواد غذایی لارستان.

– کسب مقام اول سال ۱۳۹۳ در ارزشیابی فنی و بهداشتی از دانشکده علوم پزشکی لارستان.

 کسب عنوان واحد برتر تولید حلوا مسقطی لاری در سال ۹۲

مجوزها: